Wykazano także, że w depresji występuje zmniejszenie stężenia fenyloetylenoaminy w moczu, aminy endogennej zbliżonej budową do amfetaminy i wywołującej podobne objawy behawioralne i elektrofizjologiczne. Należy dodać, że leki przeciwdepresyjne zwiększają stężenie tej aminy. Stany maniakalne wydają się zależeć od przewagi czynności neuronów katecholaminowych, mogą bowiem wystąpić podczas długotrwałe go podawania lewodopy i zaostrzają się w wyniku podania środków potęgujących mechanizmy adrenergiczne w mózgu. W wielu przypadkach manii stwierdzono zwiększenie stężenia metabolitów DA (np. kwasu liomowanilinowego) i NA w płynie mózgowo-rdzeniowym. Przyjmuje się zatem, że stany depresyjne mogą zależeć od zmniejszonej aktywności neuronów adrenergicznych (i być może również w niektórych sytuacjach ? serotoninergicznych), natomiast stany maniakalne są związane z nadmiernym pobudzeniem neuronów NA i DA (oraz, jak twierdzą niektórzy badacze, także z zahamowaniem aktywności neuronów serotoninergicz-nych). Nasilenie syntezy i obrotów amin katecholowych może mieć istotne znaczenie w powstawaniu fazy maniakalnej w cyklicznej dwufazowej psychozie afektywnej.