Pomimo trudnej dla absolwentów sytuacji na rynku pracy młodzi ludzie co roku powiększają grono pracowników w różnych branżach i sektorach gospodarki. Często jest to ich pierwsza stała pracy i różni się od wszystkich, jakie dotychczas wykonywali dorywczo lub sezonowo. Zazwyczaj młodym pracownikom brakuje wiedzy na temat konkretnego stanowiska pracy, czują się niepewnie i chcą się wykazać. Od pracodawców zależy, jak praca wpłynie nie tylko na świadomość młodych ludzi, lecz także na ich zdrowie. Te doświadczenia będą miały niebagatelne znaczenie w ich dalszym życiu zawodowym.

Za pracowników młodych zwyczajowo uznajemy ludzi młodych wiekiem, ale dobrze jest pamiętać, że także pracownikom 0 krótkim stażu pracy można przypisać te same cechy, którymi charakteryzują się ludzie młodzi – są to brak doświadczenia i wiedzy na temat wykonywanej pracy. Według prawa wyodrębnioną grupę tworzą pracownicy młodociani, którzy ukończyli 16, ale nie przekroczyli 18 lat. W ich przypadku obowiązują zasady ściśle określone w przepisach – młodociani nie mogą wykonywać zadań, które:

przekraczają ich możliwości fizyczne lub psychiczne,
stwarzają zagrożenie wypadkowe (np. obsługa młotów mechanicznych, pras, walców, ciągników), zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym (np. praca przy liniach i urządzeniach energetycznych pod napięciem), zagrożenie zawaleniem (np. prace pod ziemią, przy budowie i rozbiórce obiektów bu-dowlanych) oraz zagrożenie upadkiem z wysokości,
są związane z narażeniem na substancje trujące lub rakotwórcze, wybuchowe i łatwopalne,
są związane z narażeniem na działanie zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury, hałasu lub wibracji oraz promieniowania,
są związane z ryzykiem, którego młodociani pracownicy mogą nie dostrzec lub których nie unikną z uwagi na brak doświadczenia, przeszkolenia lub wrażliwości na kwestie bezpieczeństwa.